Bolesław Krzywousty i jego testament

Bolesław Krzywousty i jego testament W czasie stu lat panowania pierwszych Piastów umacniało się państwo polskie. W jego granicach kształtował się naród, tworzyło się poczucie więzi z ojczyzną. Jednym z władców, panującym w pierwszej połowie dwunastego wieku, który przyczynił się do dalszego rozwoju naszego kraju, był książę Bolesław krzywousty. Obronił on Polskę przed Niemcami oraz powiększył jej terytorium, przyłączając pomorze zachodnie. Pod koniec życia postanowił jednak podzielić kraj pomiędzy swoich pięciu synów. Każdemu z nich wydzielił osobna dzielnice. Bolesław chciał w ten sposób zapobiec walce o tron, która sam niegdyś toczył ze swoim bratem. Zdawał sobie, bowiem sprawę, że spory wewnętrzne mogły jedynie przynieść korzyści wrogom państwa. Jedność polski miał zapewnić testament księcia. Zawierał on postanowienie, ze władze zwierzchnia w kraju będzie sprawował senior, czyli najstarszy z synów Bolesława krzywoustego, któremu młodsi bracia byli winni posłuszeństwo. Jednak wola Bolesława krzywoustego nie wypełniła się. Wkrótce po jego śmierci w 1138 roku miedzy braćmi wybuchały walki, w następstwie czego, została obalona władza seniora. Państwo polskie rozpadło się wówczas na mniejsze księstwa, a ich władcy często toczyli ze sobą spory i walki.

Tagi: , , , ,

Jagiellonowie twórcami nowej dynastii

Jagiellonowie twórcami nowej dynastii Kazimierz Wielki, ostatni król Polski z dynastii Piastów, nie pozostawił swojego następcy. Po jego śmierci tron objął siostrzeniec Kazimierza- król Węgier, a po nim jego córka Jadwiga. Rada królewska, na której spoczął obowiązek znalezienia dla Jadwigi odpowiedniego męża, uznała, że najlepszym kandydatem będzie władca Litwy, wielki książę Jagiełło. Chociaż polska i Litwa wielokrotnie toczyły ze sobą wojny, sądzono, że małżeństwo władców zjednoczy oba państwa przeciwko wspólnemu wrogowi, czyli zakonowi krzyżackiemu. Dokument o zawarciu unii podpisano w Krewie, w 1385 roku. Mówił on, że Polskę oraz Litwę będzie łączyć osoba wspólnego władcy. Litwa była władca pogańskim, więc Jagiełło musiał wraz z e swoimi poddanymi przyjąć chrzest, aby poślubić Jadwigę. Został on wtedy ochrzczony i otrzymał imię władysław. Kilka dni później odbyła się ceremonia zaślubin oraz koronacja Jagiełły. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Jagiełłę z rąk polskich odsunęło od niej niebezpieczeństwo nawracania przez krzyżaków za pomocą miecza. Władysław Jagiełło pragnął bardzo aby cały jego kraj przyjął chrześcijaństwo. Aby skutecznie wprowadzić nowa wiarę, król nakazał usunąć wszystkie symbole dawnych wierzeń.

Tagi: , , ,

Groźni sąsiedzi

Groźni sąsiedzi l Pod koniec trzynastego wieku wielu Polaków uświadamiało sobie jak ważne jest ponowne zjednoczenie państwa, po tak długim rozbiciu dzielnicowym. Dzielnice były zbyt słabe, by samodzielnie, a przy tym skutecznie, bronić się przed wrogami. W trzynastym wieku książę Konrad Mazowiecki, chcąc ochronić ziemie Mazowsza przed napadami i najazdami pogańskich Prusów, sprowadził rycerzy z zakonników Zagrozili również Polsce, podstępnie zagarniając pomorze Gdańskie. Była to ogromna strata nazywanych krzyżakami, którzy mieli osłaniać granice przed wrogami. Wkrótce jednak krzyżacy podbili ziemie Prusów utworzyli tam doskonałe oraz zorganizowane państwo. dla naszego kraju w ówczesnych czasach. W ten właśnie sposób zostaliśmy pozbawieni dostępu do morza. Niebezpieczeństwo pojawiło się także ze strony Tatarów. Był to lud wywodzący się z Azji( z terenów dzisiejszej Mongolii). Najazdy Tatarów były bardzo niszczące. Palili i grabili raj, a polską ludność porywali do niewoli. Wojownicy tatarscy uzbrojeni byli w łuki i szable. W bitwie nacierali oni niezwykle gwałtownie, po czym prawie natychmiast rozpraszali się, tylko dlatego, aby później zawrócić i z zaskoczenia okrążyć wroga.

Tagi: , , , , ,

Buzu Historia © 2019