Bolesław Krzywousty i jego testament

Bolesław Krzywousty i jego testament W czasie stu lat panowania pierwszych Piastów umacniało się państwo polskie. W jego granicach kształtował się naród, tworzyło się poczucie więzi z ojczyzną. Jednym z władców, panującym w pierwszej połowie dwunastego wieku, który przyczynił się do dalszego rozwoju naszego kraju, był książę Bolesław krzywousty. Obronił on Polskę przed Niemcami oraz powiększył jej terytorium, przyłączając pomorze zachodnie. Pod koniec życia postanowił jednak podzielić kraj pomiędzy swoich pięciu synów. Każdemu z nich wydzielił osobna dzielnice. Bolesław chciał w ten sposób zapobiec walce o tron, która sam niegdyś toczył ze swoim bratem. Zdawał sobie, bowiem sprawę, że spory wewnętrzne mogły jedynie przynieść korzyści wrogom państwa. Jedność polski miał zapewnić testament księcia. Zawierał on postanowienie, ze władze zwierzchnia w kraju będzie sprawował senior, czyli najstarszy z synów Bolesława krzywoustego, któremu młodsi bracia byli winni posłuszeństwo. Jednak wola Bolesława krzywoustego nie wypełniła się. Wkrótce po jego śmierci w 1138 roku miedzy braćmi wybuchały walki, w następstwie czego, została obalona władza seniora. Państwo polskie rozpadło się wówczas na mniejsze księstwa, a ich władcy często toczyli ze sobą spory i walki.

Tagi: , , , ,

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski

Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski Pierworodnym synem mieszka i dobrawy był Bolesław. Od najmłodszych lat brał udział w życiu politycznym. Przez pewien czas, w młodości przebywał na dworze cesarza Niemiec. Poznał tam wybitnych ludzi ówczesnej Europy, nawiązał przyjaźnie z rówieśnikami pochodzącymi z możnych rodów. Zdobyte doświadczenia nauczyły go doceniać wiedze i jej przydatność w rządzeniu krajem. W 1000 roku przyjechał do polski, dokładnie do Gniezna, władca Niemiec Otton III. Przybył on jako pielgrzym do grobu świętego Wojciecha- czeskiego biskupa, który zginął, próbując nawracać na chrześcijaństwo pogańskich Prusów. Podróż cesarza miała charakter nie tylko religijny. Marzył on o zjednoczeniu Europy i w tym celu poszukiwał sprzymierzeńców. Sądził, że Bolesław poprze jego plany. Gesty świadczące o przymierzu między Ottonem III a władcą polski to była wymiana przez nich różnych prezentów. Bolesław na przykład otrzymał włócznię świętego Maurycego. Pomysł przymierza nie został jednak zrealizowany. Wkrótce po powrocie do Niemiec Otton III zmarł. Stosunki między Bolesławem a nowym władcą nie były już takie przyjacielskie. Niedługo potem doszło do długotrwałych wojen polsko-niemieckich. Mimo to, zjazd gnieźnieński nie był całkowicie bezowocny. Ogłoszono na nim decyzje papieża o utworzeniu arcybiskupstwa(metropolii) w Gnieźnie. Arcybiskupowi metropolicie podlegali biskupi biskupstw utworzonych w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Potwierdzono, że kościół w Polsce jest niezależny i podlega bezpośrednio papieżowi.

Tagi: , , , , ,

Ocena panowania Bolesława Chrobrego

Ocena panowania Bolesława Chrobrego Bolesław Chrobry panował ponad 30 lat. W tym czasie prowadził wiele wojen z Niemcami, Rusią i czechami. W ich wyniku przyłączył do polski nowe terytoria. Dopiero u schyłku życia, w 1025 roku, Bolesław został koronowany. Fakt ten podkreślił niezależność państwa polskiego, gdyż według zasad panujących w średniowieczu tytuł królewski dawał większą niezależność niż książęcy. Potomni nadali Bolesławowi przydomek Chrobry, co oznacza dzielny, waleczny. W dziejach polski zapisał on się jako jeden z najwybitniejszych władców. Obok mieszka uważa się go za budowniczego państwa polskiego. Po śmierci Bolesława państwo polskie zaczęło przezywać trudności. Doszło do buntów ludności, która pragnęła wrócić do dawnych wierzeń. Kraj osłabiały najazdy nieprzyjacielskie. W tym czasie czesi spustoszyli znaczną część Polski. Również Gniezno. Następcy Bolesława zdołali po jakimś czasie odbudować kraj, przywrócić władzę państwową i porządek. Polska nie odzyskała jednak już tak rozległych granic, jakie posiadała za panowania Bolesława Chrobrego. Kronikarz Gall Anonim stawiał Bolesława Chrobrego jako wzór władcy, dbającego o kościół, sprawiedliwego w wymierzaniu kar, szczodrego w rozdawaniu darów. w czasach Bolesława granice państwa Polskiego uległy znacznemu rozszerzeniu w wyniku licznych wojen z Niemcami; Rusią i Czechami.

Tagi: , , , , ,

Buzu Historia © 2019