Ostatni Piastowie na tronie Polski

Ostatni Piastowie na tronie Polski Niezwykle trudnego dzieła zjednoczenia wszystkich ziem polskich dokonał na początku czternastego wieku Książe piastowski władysław Łokietek-był on wnukiem Konrada mazowieckiego. Mimo iż nie wszystkie dzielnice mu się podporządkowały, to jednak został koronowany na króla w 1320 roku, w Krakowie. Wszyscy historycy uważają go za twórcę odrodzonego państwa polskiego. Król władysław zawdzięczał swój przydomek niskiemu wzrostowi. Odznaczał się jednak odwaga i męstwem. Na ogół był cierpliwym i łagodnym władca, bywał jednak stanowczy i bezwzględny, gdy wymagał tego interes państwa. Po śmierci Łokietka królem polski został jego syn Kazimierz wielki. Młody władca przejmował państwo znajdujące się w trudnej sytuacji. Polsce zagrażali sąsiedzi: zakon krzyżacki, Brandenburgia, Litwa i Czechy. Młody król Kazimierz, dzięki umiejętnej polityce, doprowadził do podpisania traktatów pokojowych. Zawarł również przymierze z Węgrami. W ten sposób zabezpieczył słabe jeszcze królestwo przed agresją państw ościennych. Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną- tak mówi się o królu Kazimierzu. Prawdopodobnie dlatego, że w jego czasach wzmocniono system obronny państwa. Wzniesiono około 50 zamków warownych, wiele miast zostało otoczonych murami.

Tagi: , , , ,

Kraj zmienia oblicze

Kraj zmienia oblicze Po kilkunastu latach w Polsce nastał czas pokoju. Kraj mógł się teraz rozwijać pomyślnie pod względem gospodarczym. W ciągu 37 lat panowania Kazimierza Wielkiego w Polsce zaszły duże zmiany. Na obszarach dotąd pokrytych puszczami zakładano zupełnie nowe wsie. Rozrastały się miasta, w których zaczęto wznosić murowane budowle zamiast drewnianych. Znacznie ożywił się handel i kwitło rzemiosło. Od tego czasu przez Polskę przebiegały ważne szlaki handlowe z zachodniej europy na wschód, nad Morze Czarne. Pomyślna sytuacja gospodarcza kraju sprzyjała rozwojowi nauki i oczywiście kultury. W 1364 roku Kazimierz wielki założył w Krakowie pierwszy w Polsce uniwersytet. Zadaniem tej uczelni Wielkiego było doskonałe kształcenie ludzi potrzebnych w państwie. Należy tu wymienić duchownych, lekarzy, a przede wszystkim prawników. Od czasów Kazimierza Wielkiego w całym królestwie obowiązywało jednolite prawo, a sądzeniem zajmowali się rzecz jasna prawnicy. Król uporządkował sprawy państwa i skarbca państwowego. Żądał, by wszyscy płacili podatki. Duże zyski czerpał także z żup solnych ( czyli kopalni soli) w Wieliczce oraz Bochni. Aby nikt nie uszczuplił dochodów płynących ze sprzedaży soli, zabronił pod kara śmierci przebywania na terenie kopalni osobom niepowołanym.

Tagi: , , , , ,

Bolesław Krzywousty i jego testament

Bolesław Krzywousty i jego testament W czasie stu lat panowania pierwszych Piastów umacniało się państwo polskie. W jego granicach kształtował się naród, tworzyło się poczucie więzi z ojczyzną. Jednym z władców, panującym w pierwszej połowie dwunastego wieku, który przyczynił się do dalszego rozwoju naszego kraju, był książę Bolesław krzywousty. Obronił on Polskę przed Niemcami oraz powiększył jej terytorium, przyłączając pomorze zachodnie. Pod koniec życia postanowił jednak podzielić kraj pomiędzy swoich pięciu synów. Każdemu z nich wydzielił osobna dzielnice. Bolesław chciał w ten sposób zapobiec walce o tron, która sam niegdyś toczył ze swoim bratem. Zdawał sobie, bowiem sprawę, że spory wewnętrzne mogły jedynie przynieść korzyści wrogom państwa. Jedność polski miał zapewnić testament księcia. Zawierał on postanowienie, ze władze zwierzchnia w kraju będzie sprawował senior, czyli najstarszy z synów Bolesława krzywoustego, któremu młodsi bracia byli winni posłuszeństwo. Jednak wola Bolesława krzywoustego nie wypełniła się. Wkrótce po jego śmierci w 1138 roku miedzy braćmi wybuchały walki, w następstwie czego, została obalona władza seniora. Państwo polskie rozpadło się wówczas na mniejsze księstwa, a ich władcy często toczyli ze sobą spory i walki.

Tagi: , , , ,

Buzu Historia © 2019